රුපියල් මිලියන 46,000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් බදාදා

රුපියල් මිලියන 46,000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් බදාදා

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – රුපියල් මිලියන 46,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් බදාදා (04) සිදු කෙරෙනවා.

ඒ අනුව, දින-91 කින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන වටිනා 14,000 ක බිල්පත් සහ දින-182 කින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන වටිනා 18,000 ක මෙන්ම දින-364 කින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන වටිනා 14,000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙනු ඇත.