නුවරඑළියේ තවත් ග්‍රාම නිලධාරි වසමක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරයි

නුවරඑළියේ තවත් ග්‍රාම නිලධාරි වසමක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | නුවරඑළිය) – අද උදෑසන (22) හයේ සිට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් ග්‍රාම නිලධාරි වසමක් හුදෙකලා බවින් නිදහස්කර තිබෙනවා.