ලොව පුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අද හජ් උත්සවය සමරයි

ලොව පුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අද හජ් උත්සවය සමරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලොව පුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අද (21) හජ් උත්සවය සමරනු ලබයි.

නබි නායකතුමාගේ ඉගැන්වීම් අනුව මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඊද්-අල්-අද්හා හෙවත් හජ් උත්සවය සමරනු ලබන්නේ සමගිය හා සාමුහිකත්වය පෙරදැරිවයි.