අද සිට අන්තර් පළාත් දුර ගමන් සේවා බස් රථ

අද සිට අන්තර් පළාත් දුර ගමන් සේවා බස් රථ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පළාත් අතර ගමන් කරන මගීන් වෙනුවෙන් අන්තර් පළාත් දුර ගමන් සේවා බස් රථ 500 ක් පමණ අද (14) සිට ධාවනයේ යෙදවීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කාර්යාල ආරම්භක හා අවසන් වේලාවන් හිදී පමණක් එම දුර ගමන් සේවා බස් රථ ධාවනය කෙරේ.