ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් කරයි

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද උදෑසන (14) 6.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ග්‍රාම නිළධාරී වසම් කිහිපයක හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් කර තිබෙනවා.