මාවුස්සාකැළේ සහ ඉහළ කොත්මලේ වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

මාවුස්සාකැළේ සහ ඉහළ කොත්මලේ වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | නුවරඑළිය) – පවතින අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඉහළ කොත්මලේ සහ මාවුස්සාකැළේ ජලාශ වල වාන් දොරටු විවෘත කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මාවුස්සාකැළේ ජලාශයේ වාන් දොරටු 2 ක් විවෘත කර ඇති අතර ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත කර තිබෙනවා.