කොළඹ, රත්නපුර ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කරයි

කොළඹ, රත්නපුර ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොළඹ සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කර ඇති අතර, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අයගම පොලිස්බල ප්‍රදේශයේ පරගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම අද (11) පෙරවරු 6.00 සිට හුදකලා කර තිබෙනවා.