සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ගැන අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ගැන අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ගිං, කළු, කැළණි, සහ නිල්වලා ගංඟාවල ජල මට්ටම් ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් ඒ අව‍ට පහත් බිම්වලට සුළු ගං වතුර තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.