සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කරයි

සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පවත්නා සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි අද (10) සිට තවදුරටත් ලිහිල් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, පළාත් අතර පනවා තිබූ සංචාරණ සීමාවන් තවත් දින-14 කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.