ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව ඉවත් කරයි

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව ඉවත් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දිස්ත්‍රික්ක 4 කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 6 කට පනවා තිබූ හුදෙකලා බව ඉවත් කිරීමට තීරණ කර තිබෙන අතර කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමක් හුදෙකලා කර තිබෙනවා.