දිස්ත්‍රික්ක දෙකක හුදකලා සීමාවන් ලිහිල් කරයි

දිස්ත්‍රික්ක දෙකක හුදකලා සීමාවන් ලිහිල් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කෑගල්ල සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්ක වලට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 4 ක් හුදකලා කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කර ඇති අතර, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමක් හුදකලා කර තිබෙනවා.