අජිත් රෝහණ ඇතුළු 7කට මාරුවීම්

අජිත් රෝහණ ඇතුළු 7කට මාරුවීම්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  පොලිස් මාධ්‍යප්‍රකාෂක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 7 දෙනෙකුට මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

එම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් හා මාරුවීම් ලැබූ ස්ථාන පහතින්.

https://yournews.lk/wp-content/uploads/2021/07/IMG_6605-576x1024.jpg