ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් නිවේදනයක්

ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් නිවේදනයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  E- Channelling සේවා මගින් වේලාවක් වෙන් කර ගත් සේවාලාභීන්⁣ට පමණක් හෙට (28) සිට ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ සේවාවන් නැවත ආරම්භ කරන බව එහි සභාපතිවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.