වැලිකඩ රැඳවියන් විරෝධතාවයක

වැලිකඩ රැඳවියන් විරෝධතාවයක

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් පිරිසක් එහි වහළයක් මත නැගී විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ සියලු සිරකරුවන් සඳහා ලබාදෙන සියලූ සමාවන්, හිතවත්කම් වලින් තොරව ලබා දෙන ලෙස බල කරමින්.