විදේශිකයින්ට නිකුත් කර ඇති වීසා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

විදේශිකයින්ට නිකුත් කර ඇති වීසා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –   විදේශිකයින්ට මෙරටට පැමිණීමේදී නිකුත් කර ඇති සියළුම වර්ගයේ වීසා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ගුවන් යානා මෙරටට පැමිණීම අත්හිටුවීමත් සමඟ මෙම තීරණය ගත බවයි.