රජයෙන් විශේෂ ඉල්ලීම් කිහිපයක්

රජයෙන් විශේෂ ඉල්ලීම් කිහිපයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ජනතාව ගැවසෙන ස්ථානවලදී මීටරයකින් පමණ පුද්ගල දුරස්ථතාවය පවත්වා ගැනීමට ලබා දී ඇති උපදෙස් අනිවාර්යෙන් පිළිපදින ලෙස රජය ඉල්ලා සිටියි.

බස් රථ සහ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක අවස්ථාවලදී මේ පිළිවෙත අනුගමනය කරන ලෙස ඉල්ලා රජය ඉල්ලීමක් කරයි.

ඇදිරි නීති කාලය තුළදී සියලුම පුද්ගලයින් තම නිවස තුළ රැදී සිටි යුතු බව ද පොලීසිය දැඩිව පවසයි.