යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත් කිරීමට අනුමැතිය

යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත් කිරීමට අනුමැතිය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ව්‍යවස්ථාදායක සභා අනුමැතිය අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත් කිරීම සඳහා හිමිවී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න ජයවර්ධනගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ධුරය සඳහායි ඔහුගේ නම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට නිර්දේශ කර තිබේ.