අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව වැඩිවීම වැළැක්වීමට කෙටුම්පතක්

අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව වැඩිවීම වැළැක්වීමට කෙටුම්පතක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන විසින් ජනාධිපතිවරණවලදී අපේක්ෂක සංඛ්‍යාව වැඩිවීම වැළැක්වීමට හා මැතිවරණ වියදම් සීමා කිරීමේ නීති ගෙන ඒමට යෝජනා සහිත කෙටුම්පතක් සකස් කර රජයට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ගුණාත්මක දේශපාලන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය මෙහි අරමුණ බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා කියා සිටියේය.