නව ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

නව ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල්, ආර්ථික කටයුතු, බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘතික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන හා නිවාස අමාත්‍ය ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය. 

නිමල් සිරිපාල මහතා අධිකරණ,මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විදේශ කටයුතු, නිපුණතා සංවර්ධන හා රැකී රක්ෂා හා කම්කරු අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු සමජ ආරක්ෂන හා සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස දිවුරුම් දුන්නාය.

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන් මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

චමල් රාජපක්ෂ මහතා කෘෂිකර්ම, අභ්‍යන්තර වෙළඳ, පාරිභෝගික කටයුතු, වාරිමාර්ග, ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුුරුම් දුන්නේය.

ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුුරුම් දුන්නේය.

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මාර්ග, මහා මාර්ග හා වරාය කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

විමල් වීරවංශ මහතා කුඩා හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා සැපයුම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

මහින්ද අමරවීර මහතා මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා තිරසර හා වනජීවී, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ඇමති ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා වැවිලි කර්මාන්ත, අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කාර්මික අපනයන, ආයොජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.