යාපනයේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශවල ජය සජිත් ප්‍රේමදාසට

යාපනයේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශවල ජය සජිත් ප්‍රේමදාසට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵලවලට අනුව සියලුම මැතිවරණ කොට්ඨාශ ජයග්‍රහණය කිරීමට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හැකියාව ලැබී ඇත.