ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 25,099

සජිත් ප්‍රේමදාස 9,093

අනුරකුමාර දිසානායක 2,450

මහේෂ් සේනානායක 301