හැඳුනුම්පත් ඉල්ලූම් කළ හැකි කාලය අදින් අවසන්

හැඳුනුම්පත් ඉල්ලූම් කළ හැකි කාලය අදින් අවසන්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ඉල්ලූම් කිරීමට ලබාදුන් කාලය අද (13) දිනයෙන් අවසන් වේ.

මෙලෙස මෙම තාවකාලික හැඳුනුම්පත නිකුත් කෙරෙන්නේ මේ වන විට ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා අයදුම් කර ඇති පුද්ගලයින්ට ජනාධිපතිවරයේදී ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහායි.

තාවකාලික හැඳුනුම්පත විශේෂ ආරක්ෂිත කාඩ්පතක මුද්‍රණය කර ඇති අතර, ඊට අයදුම්කරුගේ ඡායාරූපයක් මෙන්ම ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා එවා ඇති තොරතුරුද ඇතුළත් කර තිබේ.