තංගල්ල ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

තංගල්ල ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  රන්න ජල පවිත්‍රාගාරයේ අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් රන්න, තංගල්ල ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (06) පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වා පැය 12 ක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පදාන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි. 

ඒ අනුව තාලුන්න, කට්ටකටුව, රේඛාව, පලාතුඩුව යාය 18, යාය 19 ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.