2020 පළමු මාස 4 අතුරු සම්මත ගිණුම අද පාර්ලිමේන්තුවට

2020 පළමු මාස 4 අතුරු සම්මත ගිණුම අද පාර්ලිමේන්තුවට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලබන වසරේ පළමු මාස 4 සඳහා වන අතුරු සම්මත ගිණුම අද(23) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය පසුගිය පළවනදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී හිමිවිය.

මෙම අතුරු සම්මත ගිණුමේ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ලබන වසර සදහා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කර ගන්නා තෙක් පළමු මාස 4 සදහා රජයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනට ඇතුළත් වේ.