ජනමාධ්‍යවේදීන්ටම වෙන්වූ වැඩමුළුවක්

ජනමාධ්‍යවේදීන්ටම වෙන්වූ වැඩමුළුවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සිංහල භාෂා භාවිතය සහ ජනමාධ්‍ය යන මැයෙන් ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් වූ වැඩමුළුවක් ඔක්තෝම්බර් 16  වැනිදා සංවිධානය කර ඇති බව බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

culture
CATEGORIES