ඔන්ලයින් හරහා සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයේ පෙරහුරු පරීක්ෂණය ඇරඹේ..

ඔන්ලයින් හරහා සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයේ පෙරහුරු පරීක්ෂණය ඇරඹේ..

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  පළමුවරට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයේ පෙරහුරු පරීක්ෂණය මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ. 
මෙම විභාගය ලබන 18 වනදා දක්වා විභාග මධ්‍යස්ථාන 655 කදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර මේ සඳහා අයදුම්කරුවන් 186,097 ක් සුදුසුකම් ලබා ඇත.