ගුවන්විදුලි සංස්ථාව හොඳම ගුවන්විදුලි නාලිකාව බවට පත්කරනවා….සහාපති

ගුවන්විදුලි සංස්ථාව හොඳම ගුවන්විදුලි නාලිකාව බවට පත්කරනවා….සහාපති

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ නව සභාපති ලෙස ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක මහතා අද (29) පෙරවරුවේ ගුවන්විදුලි පරිශ්‍රයේ දී වැඩ බාරගනු ලැබීය.
මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හා ගුවන්විදුලි කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව සිටියහ.
නව ධුරයේ වැඩ භාරගනිමින් ඔහු කියා සිටියේ තරගකාරී මාධ්‍ය සංස්කෘතියෙන් මිදී නිර්මාණශීලීත්ව හා අධ්‍යාත්මික දියුණුව පදනම් කරගත් ගුවන්විදුලි සංස්කෘතියක් බිහි කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.
ජනප්‍රියම නාලිකාව නොවුනත් හොඳම ගුවන්විදුලි නාලිකාව බවට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව පත් කිරීම තම අභිලාෂය බවත් නව සභාපතිතුමා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.
සෝමරත්න දිසානායක මහතා මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේද සභාපති ධූරය දරනු ලැබීය.