බිම් බෝම්බ ඉවත් කරන්න ඇමරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියන 04කට ආසන්න ආධාර..

බිම් බෝම්බ ඉවත් කරන්න ඇමරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියන 04කට ආසන්න ආධාර..

යුධ සමයේ මෙරට වළදමා ඇති බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සඳහා ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3.5 ක ආධාර සපයා තිබෙන අතර එය රුපියල් මිලියන 600 කට ආසන්න මුදලකි.
ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුධ ඉවත් කිරීමේ හා අඩු කිරීමේ කාර්යාලයේ නියෝජිත පිරිසක් පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක ද නිරත විය.
ශ්‍රී ලංකාවේ පුපුරණ උවදුරු තුරන් කිරීම සඳහා 2002 වර්ෂයේ සිට ඇමරිකාව ඩොලර් මිලියන 56 කට වැඩි ප්‍රමාණයක ආධාර ලබාදී තිබෙන බවත් වාර්තා වෙයි.