කැනඩාව ගංජා අලෙවිය සහ බෙදා හැරීම නීතිගත කරයි…

කැනඩාව ගංජා අලෙවිය සහ බෙදා හැරීම නීතිගත කරයි…

කැනඩාව තුළ ගංජා අලෙවිය සහ බෙදා හැරීම නීතිගත කිරීමට එරට රජය තීරණය කර ඇත.
කැනඩාව ගංජා නීතිගත කළ ලොව දෙවන රට පත්වන අතර පළමු රට වූයේ උරුගුවේ රාජ්‍යයයි.
ඊයේ (16) දිනයේදී මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු වෙළඳසැල් ඉදිරිපිට පෝලිම් දක්නට ලැබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.