ඉන්දියාවේ අලහබාද් නගරය ප්‍රයාග්රාජ් ලෙස වෙනස් වෙයි…

ඉන්දියාවේ අලහබාද් නගරය ප්‍රයාග්රාජ් ලෙස වෙනස් වෙයි…

ඉන්දියාවේ අලහබාද් නගරයේ නම වෙනස් කිරීම සදහා වන යෝජනාවකට උත්තර ප්‍රාන්ත අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී ඇත.
මේ අනුව බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට පෙර පැවති ප්‍රයාග්රාජ් යන නම අලහබාද් නගරයට යොදනු ඇත.
ඉන්දීය නිදහස් සටනට සමීප සබඳතාවක් ඇති ඓතිහාසික අලහබාද් නගරය පෙර පැවති නම භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොංග්‍රස් පක්ෂය විරෝධතා පළකර ඇත.