එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයන් පත්කරගැනීම අද..

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයන් පත්කරගැනීම අද..

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයන් පත්කරගැනීම අද (12) සිදු කිරීමට නියමිතය.
රටවල් 193 ක් අතරින් මෙම තෝරාගැනීම සිදුවන අතර ආසියා – පැසිෆික් කලාපයෙන් ඉන්දියාව මේ සදහා තේරීපත්වනු ඇති බව විචාරකයන් පෙන්වාදෙයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට තේරීපත්වීම සදහා අවම වශයෙන් රටවල් 97 ක ඡන්ද ලබාගැනීම අවශ්‍ය වෙයි.
මෙහිදී රහස් ඡන්දයක් ද පැවැත්වීමට නියමිත වන අතර අද තේරී පත්වන සාමාජිකයන් ඉදිරි වසර තුනේදී මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සාමාජිකයන්ට ‍ලෙස ක්‍රියාකරනු ඇති.