අන්නාසි හා වැල්දොඩම් වගා සංවර්ධන කලාප 02 ක් මොනරාගලට..

අන්නාසි හා වැල්දොඩම් වගා සංවර්ධන කලාප 02 ක් මොනරාගලට..

‘අපි වවලයි – අපි කන්නේ’ කඩිනම් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ යටතේ අන්නාසි හා වැල්දොඩම් වගා සංවර්ධන කලාප 02 ක් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාපිත කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ කෘෂිකර්ම නවීකරණ ඒකකය විසින් මෙම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.
අන්නාසි වගා සංවර්ධන කලාප සඳහා මැදගම, මැල්ලගම ප්‍රදේශයේ අක්කර 37 ක් සහ වැල්දොඩම් වගා සංවර්ධන කලාපය සඳහා බුත්තල, පැලවත්තේ අක්කර 37 ක් යොදාගෙන ඇත.
මෙම ඉඩම් එක් අයෙකුට අක්කරය බැගින් ගොවීන් 74 කට ලබාදෙනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ වගා කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් සපයනු ලැබේ.