බොරැල්ල හා රාජගිරිය අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්..

බොරැල්ල හා රාජගිරිය අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්..

වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ බොරැල්ල, රාජගිරිය සහ කොටා පාර යන ප්‍රදේශවල මාර්ගයන්හි මේ වනවිට රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව පොලිසීය පවසයි.