ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මීල පහත දැමේ..

ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මීල පහත දැමේ..

අද (29) මධ්‍ය රාත්‍රී සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 138 කින්  අඩු කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.
මේ අනුව  කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගැස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1676 සිට රුපියල් 1538 දක්වා අඩුවනු ඇත.
De සිල්වා
CATEGORIES