තමා අගමැතිකමට සුදුසු බව ජෝන් අමරතුංග කියයි..

තමා අගමැතිකමට සුදුසු බව ජෝන් අමරතුංග කියයි..

සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානු කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා විසින් තමා අගමැතිකමට පවා සුදුසු බවත්, අගමැතිවරයාගෙන් පසුව සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨතමයා තමන් බවත් පවසයි.
ඔහු මේ බව කියා සිටියේ වත්තල සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි.
CATEGORIES