බුද්ධි මාරඹේ තනතුරෙන් ඉවත් කෙරේ

බුද්ධි මාරඹේ තනතුරෙන් ඉවත් කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති සභාවේ ප්‍රධානී මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ මහතාව එම තනතුරින් ඉවත්කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විසින් ඔහුව ඉවත් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී ඇතිබව වාර්තා වේ.