අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනු නායක හිමියන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහානායක ධුරයට

අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනු නායක හිමියන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහානායක ධුරයට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | මහනුවර) – අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මක්කුලාවේ විමල අනු නායක හිමියන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අභිනව මහානායක ධුරය සඳහා පත්කර ඇති බව රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා ලේඛකාධිකාරී හිමියෝ පවසති.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)