සරාගී වූ උමාලි [PHOTOS]

සරාගී වූ උමාලි [PHOTOS]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වන උමාලී තිලකරත්න පෙනී සිටින නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර ඇති අයුරු දක්නට ලැබුණි. 

 

 

CATEGORIES