ගම්පහ පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට රුපියල් 5000 දීමනාවක්

ගම්පහ පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට රුපියල් 5000 දීමනාවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | ගම්පහ) – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පීඩාවට පත්ව සිටින 75,000 කට ආසන්න පවුල්වලට රුපියල් 5,000 බැගින් ගෙවීමට රුපියල් මිලියන 400 ක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කළ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)